Algemene voorwaarden

Definities
Organisator: de partij welke de organisatie van het desbetreffende evenement op zich neemt (in dit geval is Blinker Events uit Genemuiden)
Opdrachtgever: de partij wie deelneemt aan het evenement dat wordt georganiseerd door de organisator.
Algemeen

A2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, deelnamepakketten en overeenkomsten van Blinker events. Dit betreft alle verleende diensten vanuit Blinker Events, waaronder in ieder geval: Het plaatsen of doen plaatsen van (personeels-)advertenties, advertorials, branded content en andere publicaties op of in alle door Blinker Events gebruikte of ingezette media. Dit betreft zowel eigen media als media van derden, waaronder in ieder geval:

Publicaties op vacaturesites (www.nieuw.openbedrijvenfestival.nl) en eventuele doorplaatsingen naar andere vacaturesites of websites;
Publicatie op haar eigen social mediapagina’s (zowel voor Blinker Events als Open Bedrijvenfestival. zelf, als de pagina’s met naam van het evenement) zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube of andere social media pagina’s;
Publicaties in magazines, tijdschrijften en/of kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken;
Publicaties op radio- en televisiezenders.

Daarnaast:

Het in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever voeren van mediacampagnes, daaronder inbegrepen advertenties op online platformen, social media of in offline media;
De deelname van Opdrachtgever aan door Blinker Events georganiseerde evenementen zoals banen markten, banen en promotiebeurzen, Open Bedrijvenfestivals, Kennissessies, Netwerkevenementen enz.
Alle overige vormen van dienstverlening, hoe ook genaamd, door of namens Blinker Events verricht.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Indien en voor zover een of meer bepalen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

2.4 Bij opdrachten van Opdrachtgever tot plaatsing van branded content, advertorials, (personeels-) advertenties of andere publicaties in tijdschriften, magazines, kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken zijn de eventuele door de uitgever/drukker/verspreider gehanteerde algemene voorwaarden integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.

A3 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

3.1 Alle door Blinker Events gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Blinker Events behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat Blinker Events een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever verzendt, een schriftelijke overeenkomst ondertekent of doordat Blinker Events met de feitelijke uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

3.2 Alle door Blinker Events in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie over haar dienstverlening (zoals prijzen, aantallen, afmetingen, oplagen, omvang en/of kwaliteit en eventuele inbegrepen faciliteiten) wordt naar beste weten verstrekt en is dus niet bindend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend.

3.3  Wanneer door Blinker Events geen opdrachtbevestiging is verzonden en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan geldt de factuur van Blinker Events rechtens mede als opdrachtbevestiging. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde gegevens, inclusief de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, dan zal hij dat binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan Blinker Events kenbaar maken.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de Blinker Events is het recht op deelname aan het evenement en/of enig ander recht uit de deelname-overeenkomst niet overdraagbaar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

3.4 Wanneer Opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat Opdrachtgever jegens Blinker Events in voor de nakoming van de overeenkomst door deze achterliggende adverteerder.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes/aanbiedingen van Blinker Events een maximale geldigheidsduur van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte/aanbieding. Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW.

A4 ANNULERING

4.1 Blinker Events heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

4.2 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is Blinker Events enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

4.3 Annulering door Opdrachtgever van een opdracht tot een van de genoemde dienstverleningen genoemd in paragraaf 2.1 is op zichzelf mogelijk, maar de Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke creditering respectievelijk gehele of gedeeltelijke restitutie van de aan Blinker Events toekomende vergoedingen.

A5 OVERMACHT

5.1 Indien en voor zover Blinker Events door overmacht verhinderd is om de Overeenkomst uit te voeren, dan heeft Blinker Events het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel om de Overeenkomst voor zover betrekking hebbend op de uitvoering op te zeggen en eenzijdig te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Blinker Events verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

5.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen of verhinderingen van door Blinker Events ingeschakelde derden (waaronder begrepen locatiehouders, uitgeverijen, drukkerijen en/of verspreidingsdiensten), onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- en/of internetvoorzieningen alsook verhinderingen of onderbrekingen als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

A6 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

6.1 De aansprakelijkheid van Blinker Events uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan Blinker Events

6.2 Blinker Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Eventuele klachten ten aanzien van publicaties op de vacaturesite, in kranten, tijdschriften en/of magazines of in rubrieken daarvan dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na publicatie schriftelijk aan Blinker Events ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

6.4 Indien publicaties op de vacaturesite, in tijdschriften, kranten en/of magazines of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken niet conform de gemaakte afspraken zijn gegaan, dan kan Opdrachtgever – ter keuze van Blinker Events– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de publicatie of een vermindering van de overeengekomen prijs indien en voor zover de publicatie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden.

6.5 Blinker Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een publicatie of voor een verkeerde respons op een publicatie. Evenzeer is Blinker Events niet verantwoordelijk voor de opkomst, respons en/of opvang en afwikkeling van bezoekers tijdens banen- en promotiebeurzen, banenmarkten, Open Bedrijvenfestivals en andere door haar georganiseerde evenementen.

6.6 Blinker Events is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of ongevallen tijdens Open Bedrijvenfestivals, banen- en promotiebeurzen en andere door haar georganiseerde evenementen.

Voor de volledige organisatie van een evenement binnen de eigen bedrijfsgrenzen van de deelnemende Opdrachtgever, zoals Open Bedrijvenfestivals dagen (daaronder begrepen een eventuele externe locatie die de Opdrachtgever in het evenement wil betrekken, zoals een bouwplaats), dient de Opdrachtgever zich ten allen tijde zelf voldoende en adequaat te verzekeren, zo nodig door het afsluiten van een bijzondere verzekering indien het evenement niet gedekt mocht worden door de bestaande bedrijfsverzekering van de Opdrachtgever.

Voor evenementen buiten de bedrijfsgrenzen van de deelnemende Opdrachtgever, zoals banen- en promotiebeurzen, geldt bovendien, dat het betreden van de locatie waar het evenement gehouden wordt en het aanwezig zijn op het evenement altijd geheel geschiedt op eigen risico van de deelnemende Opdrachtgever. Blinker Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (daaronder begrepen letselschade) als gevolg van handelen of nalaten van (personeel van) de locatiehouder van het evenement en/of als gevolg van handelen of nalaten van bezoekers van het evenement.

Elke deelnemende Opdrachtgever is tijdens het evenement gehouden om zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en om zo nodig zelf een bijzondere verzekering voor het desbetreffende evenement af te sluiten. De deelnemende Opdrachtgever vrijwaart Blinker Events voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen Blinker Events zouden kunnen doen gelden.

6.7 Blinker Events is niet aansprakelijk voor eventuele uitval of andere storingen / tekortkomingen in de energievoorzieningen en/of de wifi-/internetverbindingen tijdens banen- en promotiebeurzen en andere door haar georganiseerde evenementen.

A7 FACTURATIE EN BETALINGEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert Blinker Events het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Blinker Events digitaal per e-mail factureert.

7.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Blinker Events te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

7.3 Het staat Blinker Events vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

7.4 Blinker Events is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen en kosten of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daartoe naar het oordeel van Blinker Events aanleiding bestaat. Blinker Events is in dat geval tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is Blinker Events vanaf de 15e dag na factuurdatum gerechtigd de geldende wettelijke rente in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Tevens is Blinker Events bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd om buitengerechtelijke kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten.

7.6 In geval van niet tijdige betaling behoudt Blinker Events zich tevens het recht voor om de verleende diensten van de desbetreffende Opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk stop te zetten.

Deelname

3.1 Elke inschrijving tot deelname aan een door Blinker Events georganiseerd evenement, daaronder begrepen banenbeurzen en Open Bedrijvenfestivals mag, staat uitsluitend ter beoordeling van Blinker Events. Zonder opgaaf van redenen kan Blinker Events een inschrijving tot deelname weigeren of aan de deelname voorwaarden verbinden.

3.2 De overeenkomst tot deelname aan een evenement is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Blinker Events (hierna te noemen; organisator).

3.3 Voor de door haar georganiseerde evenementen geldt, dat organisator zich naar eigen goeddunken met alle haar ten dienste staande middelen zal inspannen om het desbetreffende evenement in zijn algemeenheid zo goed mogelijk te promoten binnen de regio waarin het evenement wordt gehouden.

3.4 De organisator behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een bepaald evenement eenzijdig te annuleren tot 14 dagen voor de geplande (begin-) datum van het evenement, zonder dat zij jegens de deelnemende opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien mogelijk wordt door de organisator een passend alternatief aan opdrachtgever aangeboden. Als de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het aangeboden alternatief, dan ontvangt hij de  kosten van het deelnamepakket (indien en voor zover reeds betaald) retour binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van het alternatief. Mits dat er al werkzaamheden zijn verricht, behoud de organisator het recht om voor deze werkzaamheden alsnog een bedrag in rekening te brengen.

3.5 De overeenkomst tot deelname aan een evenement verplicht de Opdrachtgever tot afname van ten minste één aangeboden deelnamepakket, welke is opgesteld door de organisator. Indien de deelnemende Opdrachtgever geen of geen tijdige keuze maakt uit de aangeboden deelnamepakketten, dan is de organisator in ieder geval gerechtigd om aan de Opdrachtgever de prijs van het kleinste deelnamepakket in rekening te brengen.

De kosten van het deelnamepakket worden in géén geval gerestitueerd indien de Opdrachtgever wenst af te zien van deelname (in welk stadium en om welke reden dan ook, zelfs indien de reden daarvan gelegen is in een overmachtssituatie). In dat geval zal alsnog het volledige deelnamepakket gefactureerd en betaald moeten worden. De deelname kan niet verschoven worden naar volgende edities van het evenement of naar een ander soort evenement.

3.6 Overtreding van deadlines kan tot gevolg hebben, dat de eventuele aan het deelnamepakket verbonden publicatie (zoals een personeelsadvertentie, branded content of een advertorial) of -indien van toepassing- online deelnemerspagina niet of niet tijdig geplaatst kan worden; in dat geval kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs van het deelnamepakket.

3.7 De deelnemende Opdrachtgever dient altijd zelf afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van schade welke die hij bij deelname aan het evenement zou kunnen lijden en/of veroorzaken. Deelname aan het evenement, alsmede de invulling en eigen organisatie daarvan, geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemende Opdrachtgever. De deelnemende Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van de deelnemende Opdrachtgever zelf en/of derden (zoals bezoekers en personeel). De deelnemende Opdrachtgever vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van een aan de deelnemende Opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten in het kader van het evenement.

3.8 Zowel het logo / beeldmerk als de benaming van de door Blinker Events georganiseerde evenementen, daaronder begrepen de ‘Banenbeurs’, de ‘Open Bedrijvenfestivals’ zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende Opdrachtgever dit logo / beeldmerk en/of deze benaming uitsluitend tijdens en binnen het kader van het evenement op de voorgeschreven wijzen mag gebruiken.

3.9 Bijzondere bepalingen Open Bedrijvenfestivals en aanverwante evenementen:

Bij deelname aan de Open Bedrijvenfestivals stelt de deelnemende Opdrachtgever zijn bedrijf of instelling geheel of gedeeltelijk open voor bezoekers tijdens vastgestelde openingsuren door de organisator, gedurende welke openingstijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor opvang en ontvangst van werkzoekenden en andere bezoekers.

De organisator is niet verantwoordelijk voor de aankleding, marketing en promotie van het bedrijf op locatie van de deelnemende Opdrachtgever. Deelnemende Opdrachtgevers dienen hiervoor zelf zorg te dragen.

De deelnemende Opdrachtgever aanvaardt, dat de organisator haar naam en logo/beeldmerk op voorafgaand aan en de dag van het evenement op gepaste wijze vrij kan profileren, ook op de locatie van de deelnemende Opdrachtgever.

De deelnemende Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en voor de verwijdering en/of teruggave na het evenement van de ter beschikking gestelde materialen en/of reclame-uitingen die zij hebben ontvangen van de organisator.

Wanneer de locatie waar de deelnemende Opdrachtgever zijn deuren opstelt tijdens de Open Bedrijvenfestivals buiten de vooraf bepaalde regio’s van dit evenement bevindt

3.10 Bijzondere bepalingen Open Bedrijvenfestival:

Bij deelname aan deze evenementen zorgt de deelnemende Opdrachtgever voor voldoende bemensing van de hem toegewezen evenementsplek tijdens de vastgestelde openingsuren door de organisator, gedurende welke openingstijd altijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor het te woord staan van werkzoekenden en ander eventbezoekers.

De deelnemende Opdrachtgever heeft recht op één evenementsplek. De precieze grootte, de aan de evenementsplek verbonden facliliteiten en de gebruiksmogelijkheden van deze plek worden vooraf per evenement door de organisator bepaald en met de Opdrachtgever afgestemd als onderdeel van het deelnamepakket. Mits dit door de organisator voor het desbetreffende evenement met zoveel woorden is aangekondigd, kan de organisator in het kader van deze evenementsplek een statafel ter beschikking stellen voor de duur van het evenement. De kosten daarvan zijn in beginsel niet in de prijs van het deelnamepakket inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook voor gebruik van een LCD-scherm.

Wanneer een Opdrachtgever met meerdere daaronder ressorterende rechtspersonen en/of zelfstandige ondernemingen aan een evenement wil deelnemen, dan is dat toegestaan, op voorwaarde dat voor iedere deelnemende rechtspersoon / onderneming een separaat deelnamepakket bij Blinker Events wordt afgenomen.

Alle tijdens het evenement door de deelnemende Opdrachtgever genoten consumpties zijn voor eigen rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.11 Blinker Events streeft ernaar dat de locatie van het evenement is voorzien van voldoende (centrale) elektriciteits- en wifi-aansluitingen. Wanneer de deelnemende Opdrachtgever daarvan gebruik wenst te maken, dient hij dat tijdig, ten minste één week voorafgaand aan de beursdatum, schriftelijk aan Blinker Events kenbaar te maken.

3.12 De deelnemende Opdrachtgever is verplicht om tijdens het evenement alle instructies en aanwijzingen op te volgen die door of namens Blinker Events en/of door of namens de locatiehouder van het evenement gegeven mochten worden.

Plaatsing van online en offline marketing

4.1 Plaatsing van advertenties, branded content, advertorials of andere publicaties in kranten, magazines of tijdschriften -daaronder mede begrepen plaatsing in een rubriek die daarvan onderdeel vormt-  is slechts mogelijk tegen aanschaf van het daarvoor geldende deelnamepakket, tegen de daarvoor geldende tarieven en formaten, zoals gepubliceerd op de website van het desbetreffende evenement zoals openbedrijvendag.nl.

4.2 Wanneer -na aanschaf van een deelnamepakket- een openstaande vacature al is ingevuld vóór het moment dat de krant, het magazine of het tijdschrift wordt verspreid, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie van de aan het deelnamepakket verbonden kosten.

4.3 De door of namens de organisatie van Blinker Events genoemde oplages van kranten, tijdschriften of magazines zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van de uitgever/verspreider heeft ontvangen. Indien en voor zover de uitgever/verspreider wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens Blinker Events geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte deelnamepakket.

4.4 Opdrachtgever zal aan de organisator steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Daaronder valt mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van de tekst van de publicatie en/of de bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever (inclusief bedrijfslogo in EPS-formaat of in ieder geval in JPEG- of PNG-formaat van meer dan 1000 pixels breedte en hoogte) en eventuele andere afbeeldingen. Opdrachtgever neemt daarbij de door Blinker Events gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering stipt in acht. Tenzij door de organisator anders is aangeven, geldt als algemene deadline voor aanlevering van materiaal altijd een termijn van ten minste achtentwintig (28) werkdagen voorafgaand aan de geplande verspreidingsdatum.

4.6 In die gevallen waarin het aanleveren van kant-en-klare ontwerpen aan de Opdrachtgever is toegestaan, streeft Blinker Events naar een zo goed mogelijke weergave van de publicatie, maar garandeert zij geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. Blinker Events aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.

Diversen

5.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Blinker Events aangepast worden.

5.2 Alle eventuele geschillen die uit de met Blinker Events gesloten Overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

5.3 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Blinker Events en Opdrachtgever, alsook organisatie Open Bedrijvenfestival in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deelnemers

Molenaar
Meer info
Heuver Group
Meer info
Brink Techniek BV
Meer info
Willemsen de Koning
Meer info
Lenferink Vastgoedonderhoud
Meer info
Morrenhof-Jansen Installatiebedrijven B.V.
Meer info