Privacyverklaring

Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak van ons. Daarom beschrijven wij in onze privacy verklaring, welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Blinker Events, gevestigd aan Lus 39, 8281 NT Genemuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://www.Blinker Events.nl

Lus 39, 8281 NT Genemuiden

038 3855552 

Brenda van der Steeg – van ‘t Noordende is de Functionaris Gegevensbescherming van Blinker Events Hij/zij is te bereiken via brenda@blinkerevents.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Blinker Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

Internetbrowser en apparaat type 

Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Blinker Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via brenda@blinkerevents.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Blinker Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het afhandelen van uw betaling 

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Om evenementen te kunnen organiseren 

Blinker Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Blinker Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Blinker Events deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blinker Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Blinker Events uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.] 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blinker Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar brenda@blinkerevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blinker Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Blinker Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via brenda@blinkerevents.nl 

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen: 

Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal; 

Lokalisatie (track & trace) tijdens het evenement; 

Resultaten voor publicatie; 

Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot events en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het event; 

Toestemming 

Door de informatie op onze website www.nieuw.openbedrijvenfestival.nl en www.blinkerevents.nl en de diensten van Blinker Events / Brenda Van der Steeg – van ’t Noordende te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden, die wij hierin hebben opgenomen. 

Beeldmateriaal Blinker Events / Brenda Van der Steeg – van ’t Noordende 

Blinker Events / Brenda Van der Steeg – van ’t Noordende behoudt zich het recht voor om op het terrein van het evenement (of specifieker voor dit evenement: binnen/op het terrein van het Open Bedrijvenfestival in Zwolle) foto ‘s, films en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door Blinker Events / Brenda Van der Steeg – van ’t Noordende, zonder dat Blinker Events / Brenda Van der Steeg – van ’t Noordende goedkeuring of een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers van het evenement en aan de medewerkers en toeleveranciers van de deelnemende bedrijven aan het evenement. 

Deelnemers

Azerty BV
Meer info
Hotel Mooirivier
Meer info
Moderna
Meer info
Baalderborg Groep
Meer info
Plastchem
Meer info
De Groot Installatiegroep
Meer info